Primăria Ghiroda județul Timiș

Hotarari de consiliu (2018)

18/07/2018 Hotararea nr. 185 privind aprobarea P.T. pentru investitia: “Modernizare strada Dunarea in comuna Ghiroda, jud. Timis”

18/07/2018 Hotararea nr. 184 Privind aprobarea infiintarii sectiilor Arte Martiale de Contact si Badminton si modificarea HCL nr.146 din 20.09.2017 privind privind aprobarea denumirii Clubului Sportiv Comunal Ghiroda si Giarmata Vii si aprobarea Regulamentului de Or

18/07/2018 Hotararea nr. 183 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2018 – Rectificarea nr. 3

18/07/2018 Hotararea nr. 182 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Neamt Alexandru-Zoran

18/07/2018 Hotararea nr. 181 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Maxim Maximilian-Vasile

05/07/2018 Hotararea nr. 173 privind atribuirea numelui: strada Măslinilor, unei străzi fără nume în localitatea Giarmata Vii, comuna GHIRODA

05/07/2018 Hotararea nr. 168 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al pieței volante din localitatea Giarmata Vii

05/07/2018 Hotararea nr. 169 pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public şi privat al comunei Ghiroda

05/07/2018 Hotararea nr. 170 privind aprobarea cofinanțării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Timis în perioada 2014-2020” prin POIM si asocierii Comunei Ghiroda prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda cu jud

05/07/2018 Hotararea nr. 171 Privind aprobarea studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Drum colector DN6-E70-SUD”, comuna Ghiroda, județul Timiș

05/07/2018 Hotararea nr. 172 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publica a 12 mp, teren din domeniul public al Comunei Ghiroda, în vederea desfaşurarii activitatilor de comert stradal

05/07/2018 Hotararea nr. 174 privind atribuirea numelui: strada Dorna, unei străzi fără nume în localitatea Ghiroda, comuna GHIRODA

05/07/2018 Hotararea nr. 175 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA INDUSTRIALA-DEPOZITARE SI SERVICII” în extravilan, com GHIRODA pe parcela înscrisă în CF nr. 401912

05/07/2018 Hotararea nr. 176 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 401700 Ghiroda, teren arabil în intravilan extins, comuna Ghiroda

05/07/2018 Hotararea nr. 177 pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică cu strigare, a 23 imobile (terenuri), aflate în domeniul privat al comunei Ghiroda

05/07/2018 Hotararea nr. 178 privind aprobarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul Comunei Ghiroda pe anul 2018 (sesiunea a II-a), conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri p

05/07/2018 Hotararea nr. 179 pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ – Teritoriale comuna Ghiroda ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

05/07/2018 Hotararea nr. 180 privind modificarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2018

20/06/2018 Hotararea nr. 160 privind modificarea si completarea ANEXEI nr. V –„ Lista bunurilor proprietate publica transmise spre folosinta operatorului ” la contractul de delegare de gestiune a serviiilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.932/19.01.2

20/06/2018 Hotararea nr. 155 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 401700 Ghiroda, teren arabil în intravilan extins, comuna Ghiroda

20/06/2018 Hotararea nr. 156 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al pieței volante din localitatea Ghiroda

20/06/2018 Hotararea nr. 157 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2018 al Compartimentului de Asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ghiroda

20/06/2018 Hotararea nr. 158 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Ghiroda, judetul Timis

20/06/2018 Hotararea nr. 159 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ghiroda, judeţul Timiș, pen

20/06/2018 Hotararea nr. 163 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409718 Ghiroda, teren arabil în intravilan extins, comuna Ghiroda

20/06/2018 Hotararea nr. 161 pentru revocarea HCL nr.41/31.01.2018 privind acordarea sumei de 150 lei fiecarei salariate din Cadrul Primariei comunei Ghiroda cu ocazia zilei de 8 Martie

20/06/2018 Hotararea nr. 164 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 140/07.05.2018 privind aprobarea înființării și funcționării “Piață țărănească” de tip piață volantă, în localitatea Giar

20/06/2018 Hotararea nr. 165 Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor publice deschise cu strigare, de valorificare prin vanzare a bunurilor mobile care nu mai sunt necesare aflate in patrimoniul Primariei Comunei Ghiroda,

20/06/2018 Hotararea nr. 166 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a autovehiculului DACIA LOGAN BREAK aflat in patrimoniul Primariei comunei Ghiroda

20/06/2018 Hotararea nr. 167 Privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii, club de drept public, a activității sportive și a dreptului de participare în Liga a 3-a aparținâ

20/06/2018 Hotararea nr. 162 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unităţilor locale de cult aparţinând unor culte religioase – Parohia Ortodoxa Giarmata Vii

06/06/2018 Hotararea nr. 154 privind majorarea capitalului social al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. având ca unic asociat Comuna Ghiroda prin Consiliul Local

06/06/2018 Hotararea nr. 153 privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-primire a gestiunii economico-financiare a structurilor sportive de interes local cu personalitate juridică Club Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii și darea în admi

06/06/2018 Hotararea nr. 152 privind modificarea si aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Comunal Ghiroda si Giarmata Vii

06/06/2018 Hotararea nr. 151 privind modificarea şi aprobarea structurii Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ghiroda

23/05/2018 Hotararea nr. 144 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 177, reprezentând parțial strada Nufărul, intravilan comuna Ghiroda

23/05/2018 Hotararea nr. 141 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018

23/05/2018 Hotararea nr. 142 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ghiroda pentru anul 2018

23/05/2018 Hotararea nr. 143 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2018 – Rectificarea nr. 2

23/05/2018 Hotararea nr. 149 Privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii

23/05/2018 Hotararea nr. 145 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 408919 Ghiroda, teren arabil și curți construcții intravilan, comuna Ghiroda

23/05/2018 Hotararea nr. 146 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409658 Ghiroda, teren arabil intravilan pentru zone verzi și a terenului înscris în CF nr. 409659 Ghiroda, teren arabil intrav

23/05/2018 Hotararea nr. 147 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului A351/3, extravilan comuna Ghiroda

23/05/2018 Hotararea nr. 148 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 112/2, extravilan comuna Ghiroda

07/05/2018 Hotararea nr, 136 privind aprobarea modificării Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică acordate în temeiul Legii nr

07/05/2018 Hotararea nr. 134 privind aprobarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul Comunei Ghiroda pe anul 2018, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pen

07/05/2018 Hotararea nr. 135 privind aprobarea modificării Comisiei de evaluare şi analiză a modului de indeplinire a obiectivelor de către structurile sportive din comuna Ghiroda

07/05/2018 Hotararea nr. 139 privind aprobarea înființării și funcționării “Piață țărănească” de tip piață volantă, în localitatea Ghiroda

07/05/2018 Hotararea nr. 138 Privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 183/31.10.2017 acordarea unui stimulent financiar pentru copil nou nascut/adoptat

07/05/2018 Hotararea nr. 137 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii “Semnalizare rutiera pe strazile din comuna Ghiroda, judetul Timis”.

26/04/2018 Hotararea nr. 133 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 4912 din data de 19 martie 2018

26/04/2018 Hotararea nr. 132 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Comunal Ghiroda şi Giarmata Vii

26/04/2018 Hotararea nr. 131 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019

26/04/2018 Hotararea nr. 130 privind aprobarea atribuirii contractului de finanţare nerambursabila a proiectului “ ACS GHIRODA un club puternic, prin implicarea comunitatii”, încheiat cu Asociaţia Club Sportiv Ghiroda în temeiul Legii nr. 350/2005 privin

26/04/2018 Hotararea nr. 129 pentru aprobarea de inchiriere fara licitatie publica catre SC. HILFE VET 2009 SRL a SAD 2, identificat prin CF 409485 C1-U2 cu destinatie activitatii sanitar- veterinare imobil aflat in domeniul public al Comunei Ghiroda si in adminis

18/04/2018 Hotararea nr. 122 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 56, extravilan comuna Ghiroda, localitatea Giarmata Vii

18/04/2018 Hotararea nr. 118 privind sustinerea Declaratiei simbolice de Unire cu Republica Moldova

18/04/2018 Hotararea nr. 119 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409505 Ghiroda, arabil intravilan pentru drum, comuna Ghiroda

18/04/2018 Hotararea nr. 120 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 307/557 din terenul înscris în CF nr. 405243 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

18/04/2018 Hotararea nr, 121 pentru revocarea HCL nr 17/29.01.2014 – privind întabularea drumului DE 56, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

18/04/2018 Hotararea nr. 126 privind aprobarea implementării proiectului “Achiziţionarea unui tractor de catre comuna Ghiroda, jud. Timiş”, proiect ce va fi depus spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, LE

18/04/2018 Hotararea nr. 123 privind atribuirea numelui: strada Bicaz, unei străzi fără nume în localitatea Ghiroda, comuna GHIRODA

18/04/2018 Hotararea nr. 124 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 404737 Ghiroda, teren intravilan pentru drum, comuna Ghiroda

18/04/2018 Hotararea nr, 125 privind aprobarea completării şi modificării HCL nr.90/09.03.2018 privind aprobarea infiinţării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Ghiroda şi stabilirea modalit

18/04/2018 Hotararea nr. 127 Privind aprobarea implementării proiectului “Achiziţionarea de costume populare pentru ansamblurile folclorice din comuna Ghiroda, jud. Timiş”, proiect ce va fi depus spre finanţare prin Programul Naţional de Dez

18/04/2018 Hotararea nr. 128 Pentru modificarea art. 4 din HCL Ghiroda nr. 31/10.09.2008 privind atribuirea de nume unor strazi fara nume din comuna Ghiroda

28/03/2018 Hotararea nr. 112 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 pentru Operatorul economic Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L

28/03/2018 Hotararea nr. 113privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.75/29.07.2009 privind aprobarea participarii Comunei Ghiroda la capitalul social al operatorului regional SC AQUATIM S.A Timisoara

28/03/2018 Hotararea nr. 114 privind numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A

28/03/2018 Hotararea nr. 115 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 42/2, extravilan comuna Ghiroda, localitatea Giarmata Vii

28/03/2018 Hotararea nr. 116 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 37/2, extravilan comuna Ghiroda, localitatea Giarmata Vii

28/03/2018 Hotararea nr. 117 privind acceptarea sumei aferente despagubirii suprafetei de expropriat a obiectivului de investitii 'SPORIRE CAPACITATE DE CIRCULATIE DJ 609D, CENTURA OCOLITOARE TIMISOARA –AEROPORT, SECTORUL Km 6+400-Km9+00”, teritoriul UAT Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 95 privind acordarea sumei de 150 lei pentru fiecare salariat din cadrul Primariei Comunei Ghiroda, separat pentru fiecare dintre ocaziile : Paste si Craciun

21/03/2018 Hotararea nr. 96 privind trecerea în domeniul public al comunei Ghiroda a imobilelor inventariate în domeniul privat din comuna Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 97 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului inscris in CF nr 409484 Ghiroda, nr cad 409484-C1

21/03/2018 Hotararea nr. 98 privind atribuirea numelui: strada Izvor, unei străzi fără nume în localitatea Giarmata Vii, comuna GHIRODA

21/03/2018 Hotararea nr. 99 privind aprobarea documentației de diminuare a suprafeței terenului înscris în CF nr. 402522 Ghiroda, nr top 25/1/1/6/4, intravilan comuna Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 100 privind atribuirea numelor: strada Sf. Andrei, Sf. Iosif cel Nou de la Partos, Sf. Nicolae, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sf. Nectarie, Sf. Ilie, Sf. Mihail si Gavril, unor străzi fără nume în localitatea Ghiroda, comuna GHIRO

21/03/2018 Hotararea nr. 101 privind trecerea în domeniul public al comunei Ghiroda a imobilelor inventariate în domeniul privat din comuna Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 102 privind atribuirea numelui: strada Azuga, unei străzi fără nume în localitatea Ghiroda, comuna GHIRODA

21/03/2018 Hotararea nr. 104 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului inscris in CF nr 409485 Ghiroda, nr cad 409485-C1

21/03/2018 Hotararea nr. 103 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2018 – Rectificarea nr. 1

21/03/2018 Hotararea nr. 105 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr 409345 Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 106 privind aprobarea diminuării suprafeței terenului înscris în CF nr. 403312 Ghiroda, nr cad Ds 305/14/1, reprezentand strada Zenit, comuna Ghiroda

21/03/2018 Hotarararea nr. 107 privind acordarea de sprijin financiar Bisericii Penticostale Betel, localitatea Giarmata Vii, Comuna Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 108 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică acordate în temeiul Legii nr. 35

21/03/2018 Hotararea nr. 109 Privind acordarea unui sprijin financiar veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi de pe raza comunei Ghiroda

21/03/2018 Hotararea nr. 110 privind modificarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2018

21/03/2018 Hotararea nr. 111 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unităţilor locale de cult aparţinând unor culte religioase – Parohia Ortodoxa Giarmata Vii

21/03/2018 Hotararea nr. 94 privind acordarea sumei de 150 lei separat pentru fiecare copil minor al fiecarui salariat din cadrul Primariei Comunei Ghiroda, pentru fiecare dintre ocaziile : Paste, 1 iunie si Craciun.

09/03/2018 Hotararea nr. 93 privind modificarea Nomenclatorului funcțiilor și a grilei de salarizare pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghiroda

09/03/2018 Hotararea nr. 92privind modificarea şi aprobarea structurii Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ghiroda

09/03/2018 Hotararea nr. 90 privind aprobarea infiinţării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Ghiroda şi stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu,

09/03/2018 Hotararea nr. 89 privind instituirea taxei speciale de salubrizare

09/03/2018 Hotararea nr. 88 privind modificarea HCL nr. 228/22.11.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

09/03/2018 Hotararea nr. 91 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Ghiroda nr. 22 din 27.02.2017 privind alegerea viceprimarului comunei GHIRODA

21/02/2018 Hotararea nr. 70 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a terenului de sport situat pe strada Vălişoara, Comuna Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 77 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 241, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 68 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al Comunei Ghiroda pentru activitati nonprofit (domeniile cultura si sport) pe anul 2018,

21/02/2018 Hotararea nr. 69 privind stabilirea unor normative de cheltuieli

21/02/2018 Hotararea nr. 71 privind vanzarea imobilului – teren inscris in CF nr.409389 Ghiroda, nr. cad 409389, proprietatea privata a comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 72 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 476/2, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 73 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 494, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 74 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 485, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 75 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 243, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 76 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 237/50/2, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 78 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 238, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 84 Privind modificarea HCL 206/31.10.2017 privind aprobarea achizitionarii a saptesprezece echipamente IT (tablete), consilierilor locali, in vederea studierii materialelor de sedinta

21/02/2018 Hotararea nr. 87 privind aprobarea finanţării pentru programul “Şcoală după şcoală”

21/02/2018 Hotararea nr. 79 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 486, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 85 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unităţilor locale de cult aparţinând unor culte religioase – Biserica Romano-Catolica Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 86 privind inlocuirea administratorului Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L.

21/02/2018 Hotararea nr. 83 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 476/3, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 82 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 478, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 81 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 481, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

21/02/2018 Hotararea nr. 80 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 492/19, extravilan comuna Ghiroda Consiliul Local al Comunei Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 37 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 951/1151 din terenul înscris în CF nr. 400838 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 45 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 5809/6809 din terenul înscris în CF nr. 401537 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 44 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 1149/1649 din terenul înscris în CF nr. 401653 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 43 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 89/139 din terenul înscris în CF nr. 402152 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 42 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 2199/2699 din terenul înscris în CF nr. 402592 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 41 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 125/2561 din terenul înscris în CF nr. 401899 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda 1

09/02/2018 Hotararea nr. 40 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 2019/3019 din terenul înscris în CF nr. 405660 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 39 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 40304/56304 din terenul înscris în CF nr. 401547 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 38 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 1263/2263 din terenul înscris în CF nr. 403060 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 47 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 191/291 din terenul înscris în CF nr. 405214 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 36 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409426 Ghiroda, arabil intravilan pentru drum, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 35 privind denumirea noului cartier “Cartierul Nou” şi amenajarea Poarta nr.2 de intrare din DN6 pe Strada Sinaia ȋn comuna Ghiroda.

09/02/2018 Hotararea nr. 34 privind numirea sălii căminului cultural Giarmata-Vii – Sala “ Mihai Eminescu ”- poet national

09/02/2018 Hotararea nr. 33 privind atribuirea numelui: strada LUNEI, unei străzi fără nume în localitatea Ghiroda, comuna GHIRODA

09/02/2018 Hotararea nr. 32 privind modificarea HCL nr. 204 din 31.10.2017 privind alocarea unor sume de bani pentru tipărirea şi editarea revistei ,,LUMINA” a Comunei Ghiroda, pentru anii 2017/2018

09/02/2018 Hotararea nr. 31 privind aprobarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2018

09/02/2018 Hotararea nr. 30 Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea orelor de munca a benficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

09/02/2018 Hotararea nr. 29 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Ghiroda pe anul 2018 si estimari 2019-2021 pentru Primaria Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 28 privind raportarea excedentului din anul precedent al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, in exercitiul financiar urmator si utilizarea lui “CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE” pe anul 2

09/02/2018 Hotararea nr. 27 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2017

09/02/2018 Hotararea nr. 46 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 226/351 din terenul înscris în CF nr. 403068 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 50 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 3051/4051 din terenul înscris în CF nr. 401347 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 48 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 1844/2094 din terenul înscris în CF nr. 401732 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 59 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 1/1 din terenul înscris în CF nr. 404598 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 49 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 509/759 din terenul înscris în CF nr. 401501 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 66 privind aprobarea documentației de actualizare date imobil înscris în CF nr. 409373, reprezentând DE 357, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 65 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 354/4, extravilan comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 64 pentru modificarea si completarea HCL NR. 28/24.02.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Comunei Ghiroda pentru proiecte de activitate sportivă

09/02/2018 Hotararea nr. 63 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului comunei Ghiroda pentru activităţi nonprofit de interes local (activităţi culturale), a Ghidul Solicitantulu

09/02/2018 Hotararea nr. 62 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 2471/2971 din terenul înscris în CF nr. 401942 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 61 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 3173/4173 din terenul înscris în CF nr. 405353 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 60 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 2316/3316 din terenul înscris în CF nr. 400354 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 67 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 408516 Ghiroda, intravilan extins pentru drum (str. Apuseni), comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 58 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 1/1 din terenul înscris în CF nr. 405352 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 56 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 2547/3047 din terenul înscris în CF nr. 403497 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 55 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 189/239 din terenul înscris în CF nr. 400742 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 54 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 2791/3291 din terenul înscris în CF nr. 402069 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr, 53 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 223/273 din terenul înscris în CF nr. 401957 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 52 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 5212/6212 din terenul înscris în CF nr. 402475 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 51 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 889/1089 din terenul înscris în CF nr. 404404 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

09/02/2018 Hotararea nr. 57 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 1729/2229 din terenul înscris în CF nr. 401791 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 17 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 511/17, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 10 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 404706 Ghiroda, teren pentru drum (str. Magnoliei), intravilan extins, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 11 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 408, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 12 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 407/11, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 13privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 408806 Ghiroda, arabil intravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 14 privind acordarea sumei de 150 lei fiecarei salariate din Cadrul Primariei comunei Ghiroda cu ocazia zilei de 8 Martie

31/01/2018 Hotararea nr. 15 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 260/12, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 16 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 76/27/1, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 21 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 292/2, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 18 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei GHIRODA

31/01/2018 Hotararea nr. 19 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei GHIRODA

31/01/2018 Hotararea nr. 20 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 296, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 22 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 298, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 23 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 297, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 24 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului DE 289, extravilan comuna Ghiroda

31/01/2018 Hotararea nr. 25 privind completarea anexei nr.1 la Hotararea nr.15 din 16.03.2007 privind valorificarea terenurilor concesionate, proprietatea privata comunei Ghiroda, prin metoda vanzarii directe catre proprietarul constructiilor edificate si intabulate

31/01/2018 Hotararea nr. 26 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Comunei Ghiroda, pentru negocierea prețului de vanzare, a trenurilor intravilane in suprafata de 171 mp respectiv 48 mp, terenuri inscrise in CF nr. 409389 respect

08/01/2018 Hotararea nr. 05 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în vederea asigurării formaţiei de instrumentişti care acompaniază dansatorii ansamblurilor folclorice din comuna Ghiroda

08/01/2018 Hotararea nr. 03 privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2017

08/01/2018 Hotararea nr. 04 privind aprobarea scutirilor la impozitul/taxa pe cladire folosita ca domiciliu si terenul aferent cladirii, beneficiarii titlului “Luptatori pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989”

08/01/2018 Hotararea nr. 02 privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Ghiroda, pentru anul şcolar 2018-2019

08/01/2018 Hotararea nr. 06 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de coregrafie

08/01/2018 Hotararea nr. 07 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de coregrafie având ca obiect instruirea membrilor Clubului de dans sportiv „Dance Spirit Ghiroda” din comuna Ghiroda, județul Timiș

08/01/2018 Hotararea nr. 08 privind atribuirea numelui: strada STUPARILOR unei străzi fără nume în localitatea Giarmata Vii, comuna GHIRODA

08/01/2018 Hotararea nr. 09 privind stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului fie ea, persoana fizica si/sau juridica

08/01/2018 Hotararea nr. 01 privind modificarea HCL Ghiroda nr. 45/25.05.2011 privind aprobarea NORMELOR DE APLICARE A LUCRĂRILOR DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC (DRUMURI, TROTUARE ŞI ZONE VERZI) AFECTAT DE LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILIT