Primăria Boldur, județul Timiș

Anunt licitatie publica concesionare imobil - teren

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL TEREN

PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI BOLDUR

 

Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr.176, face cunoscut că în ziua de 14 octombrie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Boldur, va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată a comunei Boldur.

1.    Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul este situat administrativ în localitatea Ohaba Forgaci, comuna Boldur, județul Timiș, reprezintă o parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 800 mp., ce aparţine domeniului privat al comunei Boldur, situat în intravilanul localităţii.

Imobilul teren este înscris în CF nr.405315, nr.cad/top 405315, al localităţii Ohaba Forgaci, jud. Timiş și este destinat construirii.

2. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Boldur, sau cu plata prin transfer bancar.

3. Documentele se pot procura începând cu data de 24 septembrie 2019, între orele 9.00 - 14.00 de la sediul Primăriei comunei Boldur, cu sediul în comuna Boldur, nr.176, jud. Timis.

4. Termenul limita de depunere a ofertelor 11 octombrie 2019, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Boldur.

5. Deschiderea licitatiei publice cu strigare: în data de 14 octombrie 2019, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Bodur.

6. Ofertanţii vor depune până la data de 11 octombrie 2019  inclusiv, ora 14.00,  următoarele acte :

     - cerere de participare la licitația publică – formularul 1

     - oferta – formularul 2

     - fișa ofertantului pentru licitația publică – formularul 3

     - declarație de participare pentru licitația publică – formularul 4

     - declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către organizatorul licitației – formular 5,  însotiţe de următoarele documente :

    -  copie de pe actul de identitate;

    - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Compartimentul Taxe si Impozite Locale din Primăria Boldur, în original (după caz, dacă ofertantul deține bunuri pe raza comunei);

    - acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (documentaţiei de atribuire), respectiv  chitanţa sau ordinul de plată care atestă achitarea lor, în copie;

7. Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis, format A4, pe care se va indica licitaţia publică deschisă cu strigare pentru care este depusă oferta și se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz.

8. Eventualele oferte depuse după data de 11.10.2019, sunt excluse de la licitaţie.

9. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi clarificări se pot obţine de la Compartimentul juridic sau secretariat din cadrul Primăriei comunei Boldur, nr.176, jud. Timis.

PRIMAR,

STOI CONSTANTIN - CRISTIAN