Primăria Boldur, județul Timiș

ANUNT RELUARE LICITATIE PUBLICA CONCESIONAREA IMOBIL

ANUNŢ
PRIVIND RELUAREA ORGANIZĂRII LICITAŢIEI PUBLICE
PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL TEREN
PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI BOLDUR
 
Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr.176, face cunoscut că în ziua de 5 august 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Boldur, va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată a comunei Boldur.
  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul este situat administrativ în localitatea Ohaba Forgaci, comuna Boldur, județul Timiș, reprezintă o parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 800 mp., ce aparţine domeniului privat al comunei Boldur, situat în intravilanul localităţii.
Imobilul teren este înscris în CF nr.405316, nr.cad/top 405316, al localităţii Ohaba Forgaci, jud. Timiş și este destinat construirii.
2. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Boldur.
3. Documentele se pot procura începând cu data de 22 iulie 2019, între orele 9.00 - 14.00 de la sediul Primariei comunei Boldur, cu sediul în comuna Boldur, nr.176, jud. Timis.
4. Termenul limita de depunere a ofertelor 2 august 2019, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Boldur.
5. Deschiderea licitatiei publice : în data de 5 august 2019, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Bodur.
6. Ofertanţii vor depune până la data de 2 august 2019 inclusiv, ora 14.00, următoarele acte:
  - cerere de participare la licitație, declaraţia şi ofertă de participare la licitaţie, fișa ofertantului, adresată Primariei comunei Boldur, însotiţă de următoarele documente :
  - copie de pe actul de identitate;
  - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Compartimentul Taxe si Impozite Locale din Primăria Boldur, în original;
  - acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (documentaţiei de atribuire), respectiv chitanţa sau ordinul de plată care atestă achitarea lor, în copie;
7. Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis, format A4, pe care se va indica licitaţia publică deschisă cu strigare pentru care este depusă oferta și se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz.
8. Eventualele oferte depuse după data de 02.08.2019, sunt excluse de la licitaţie.
9. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi clarificări se pot obţine de la Primăria comunei Boldur, nr.176, jud. Timis.