Primăria Boldur, județul Timiș

Concurs ocupare post vacant - Inspector de specialitate IA (Compartiment Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile)

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA BOLDUR
NR. 2681/18.06.2019

ANUNŢ

 

Primăria comunei Boldur,  cu sediul în localitatea Boldur, nr.176, judeţul Timis, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei contractuale  de execuție vacantă de:
- Inspector de specialitate IA  în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b)Copia actului de identiate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f) Adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către toate unitățile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) indeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiții specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
b) vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.
 
Concursul constă în:  
- Selectia dosarelor;
- Proba scrisă;
- Interviul.
 

Bibliografia:

1.Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare (r 1);
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
5. OUG nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor, cu modificările și completările ulterioare
pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, (r 1);
9. Regulamentul nr.2195/2002 privind vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV).

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Nr. crt.

Data

Explicatia

Termen

Locul

1.

Până în data de

02.07.2019

Depunerea dosarelor de concurs

Până la ora 15.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

2.

03.07.2019

Selectia dosarelor

Ora 10.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

3.

03.07.2019

Afisarea rezultatului selecsiei dosarelor

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

4.

04.07.2019

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

Până la ora 12.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

5.

04.07.2019

Solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

6.

10.07.2019

Proba scrisă

Ora 10.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

7.

10.07.2019

Afisarea rezultatelor la proba scrisă

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

8.

11.07.2019

Depunerea contestatiilor la proba scrisă

Până la ora 12.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

9.

11.07.2019

Solutionarea contestatiilor la proba scrisă

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

10.

12.07.2019 

Interviul

Ora 10.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

11.

12.07.2019 

Afisarea rezultatelor la interviu

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

12.

15.07.2019 

Depunerea contestatiilor la interviu

Până la ora 12.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

13.

15.07.2019 

Afisarea rezultatelor la interviu

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

14.

16.07.2019 

Afisarea rezultatului final

Până la ora 14.00

Sediul Primăriei Comunei Boldur

 
Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Boldur, persoană de contact: Lăudăcescu Călin – Cornel, secretarul Comunei Boldur, telefon: 0256356947, fax: 0356456947, E-mail: primariaboldur@gmail.com.
 
 
PRIMAR,
Stoi Constantin - Cristian