Primăria Ghiroda județul Timiș

Hotarari de consiliu (2019)

17/04/2019 Hotararea nr. 77 privind vanzarea imobilului – teren intravilan inscris in CF nr. 409963 Ghiroda, proprietatea privata a comunei Ghiroda

17/04/2019 Hotararea nr. 76 rivind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului comunei Ghiroda pentru activităţi nonprofit de interes local (activităţi culturale), a Ghidul Solicitantului privind regimul ...

17/04/2019 Hotararea nr. 75 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al Comunei Ghiroda pentru activitati nonprofit (domeniul cultura) pe anul 2019,

17/04/2019 Hotararea nr. 74 privind darea în folosință gratuită a microbuzului marca Mercedes-Benz către Școala Gimnazială Ghiroda

17/04/2019 Hotararea nr. 73 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020

17/04/2019 Hotararea nr. 72 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  din P.T. nr. 810S/2018 pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea de canalizare menajeră si racorduri canalizare în comuna Ghiroda, jud. Timiş”

17/04/2019 Hotararea nr. 71 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  din S.F. nr. 17898/2018 pentru obiectivul de investiţii “Lot nr. 5 - Reabilitare şi modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, judeţul Timiş – 6 străzi”

17/04/2019 Hotararea nr. 70 Privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409870 Ghiroda, teren în intravilan extins localitatea Giarmata - Vii, comuna Ghiroda.

17/04/2019 Hotararea nr. 69 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenurilor înscrise în CF nr. 409876 Ghiroda, CF nr. 409878 Ghiroda, CF nr. 409880 Ghiroda terenuri în intravilan extins, comuna Ghiroda

17/04/2019 Hotararea nr. 68 Privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Ghiroda, Primăriei Ghiroda, Consiliului local ...

17/04/2019 Hotararea nr. 67 Privind aprobarea rezilierii contractului nr. 1773/16.05.2001 încheiat între Primăria comunei Ghiroda şi S.C.TIMODOVIPAN S.R.L

17/04/2019 Hotararea nr. 66 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409980 Ghiroda, teren în intravilan extins, comuna Ghiroda

17/04/2019 Hotararea nr. 65 pentru aprobarea Raportului de evaluare a Imobilizarii Corporale amenajare Baza sportive, CF 8662, situat în Giarmata Vii, comuna Ghiroda, judetul Timiş şi stabilirea condiţiilor de restituire a terenului

17/04/2019 Hotararea nr. 64 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Ghiroda pe anul 2019 si estimari 2020-2022 pentru Primaria Ghiroda

17/04/2019 Hotararea nr. 63 privind încetarea de drept,  înainte de expirarea duratei normale,  a mandatului de consilier local al doamnei Prilipceanu Georgeana Oana

20/03/2019 Hotararea nr. 62 privind aprobarea documentației de alipire a terenurilor proprietatea comunei Ghiroda, inscrise in CF 409861 si 409863 Ghiroda

20/03/2019 Hotararea nr. 61 privind aprobarea documentației de alipire a terenurilor proprietatea comunei Ghiroda, inscrise in CF 409862 si 409858 Ghiroda

20/03/2019 Hotararea nr. 60 privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Ghiroda, Primăriei Ghiroda, Consiliului local ...

20/03/2019 Hotararea nr. 59 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L.

20/03/2019 Hotararea nr. 58 pentru aprobarea revocarii  HCL nr. 120/2017 privind punerea la dispozitie, in vederea organizarii de santier a unei suprafete de 3 ha din terenul inscris in C.F. nr. 406660 Ghiroda, firmei castigatoare a licitatiei pentru obiectivul:...

20/03/2019 Hotararea nr. 57 privind aprobarea prelungirii Contractului de Concesiune nr. 02/03.11.2004,  încheiat cu Cabinetul medical individual Dr. MOSTEORU VIRGINIA-LUMINITA

20/03/2019 Hotararea nr. 56 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) EXTINDERE ZONĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI SERVICII ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, terenurile înscrise ...

20/03/2019 Hotararea nr. 55 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a cotei indivize de 65/1279 mp a terenului înscris în CF nr. 402596 Ghiroda, teren în intravilan extins, comuna Ghiroda

20/03/2019 Hotararea nr. 54 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409948 Ghiroda, teren arabil în intravilan , Sat Giarmata Vii, comuna Ghiroda

20/03/2019 Hotararea nr. 53 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ghiroda a imobilului înscris în C.F. nr 401787

20/03/2019 Hotararea nr. 52 privind constatarea apartenenței la domeniul public al comunei Ghiroda a imobilului înscris în C.F. nr 404598

20/03/2019 Hotararea nr. 51 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea vanzării unui imobil – teren, situat în intravilanul comunei Ghiroda, imobil înscris în CF nr. 409963 Ghiroda, proprietatea privată a Comunei Ghiroda

20/03/2019 Hotararea nr. 50 pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere privind vânzarea imobilului (teren) inscris in CF 403018, nr. TOP 163/b/1/1/1/1/1/1/1/1/2/b situat în localitatea Ghiroda, strada Sinaia, nr. 45A, în suprafata de 2860 mp

20/03/2019 Hotararea nr. 49 privind participarea Comunei Ghiroda în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian  2014-2021 la Programul România- Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Securitate Energetică

20/03/2019 Hotararea nr. 48 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  din P.T. nr. 1328/2018 pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Ghiroda şi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timiş”

20/03/2019 Hotararea nr. 47 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409933 Ghiroda, vie în intravilan-teren pentru drum, loc. Giarmata Vii, com. Ghiroda

20/03/2019 Hotararea nr. 46 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 409925 Ghiroda, teren curți construcții în intravilan- teren pentru drum, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

27/02/2019 Hotararea nr. 45 privind apartenența domeniului public al comunei Ghiroda a imobilului înscris în C.F. nr 404907

27/02/2019 Hotararea nr. 44 privind apartenența domeniului public al comunei Ghiroda a imobilului înscris în CF nr 402480

27/02/2019 Hotararea nr. 43 privind aprobarea facilităţilor acordate  cadrelor didactice navetiste de la  Şcoala Gimnazială Ghiroda din bugetul local, pentru decontarea transportului public local comun  ȋn vederea desfăşurării ȋn bune condiţii a activitătii din unit

27/02/2019 Hotararea nr. 42 Privind neasumarea de catre UAT Ghiroda a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor ...

27/02/2019 Hotararea nr. 41 privind alocarea unor sume de bani pentru tiparirea si editarea revistei “Lumina” a Comunei Ghiroda pe anul 2019

27/02/2019 Hotararea nr. 40 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ȘI SHOWROOM AUTO, pe terenul înscris în CF 400393 Ghiroda, extravilan comuna Ghiroda

20/02/2019 Hotararea nr. 39 privind modificarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2019 Consiliul Local al comunei Ghiroda

20/02/2019 Hotararea nr. 38 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii “Construire gradinita in comuna Ghiroda, judetul Timis”obiectiv finantat prin PNDL II

20/02/2019 Hotararea nr. 37 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  din S.F. nr. 115/2018 pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare străzi/drumuri în Comuna Ghiroda, judeţul Timiş, Lot IX”

20/02/2019 Hotararea nr. 36 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  din S.F. nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare străzi/drumuri în Comuna Ghiroda, judeţul Timiş, Lot VIII”

20/02/2019 Hotararea nr. 35 privind punerea la dispoziţie, în vederea organizării de şantier a unei suprafeţe de 6 ha din terenul înscris în CF nr.  406660 respectiv CF 406657 Ghiroda, firmei TIRRENA SCAVI SpA câştigătoare a licitaţiei pentru obiectivul de investiţi

20/02/2019 Hotararea nr. 34 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 08 din 26.01.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi pe teritoriul Comunei Ghiroda                         

20/02/2019 Hotararea nr. 33 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  din S.F. nr. 08/2018 pentru obiectivul de investiţii “Lărgire strada Vânătorilor la 6,00 metri carosabil, trotuare şi iluminat public”

20/02/2019 Hotararea nr. 32 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenurilor înscrise în CF nr. 407438, 407439, 407444 si 407460 Ghiroda, terenuri  în intravilan extins, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

20/02/2019 Hotararea nr. 31 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenurilor înscrise în CF nr. 409888 Ghiroda și CF nr. 409891 Ghiroda, terenuri  în intravilan, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

07/02/2019 Hotararea nr. 30 privind aprobarea documentației de întabulare a imobilului reprezentând parcela nr cad Pd310,311,Hb312, Ps304/2/90/2, intravilan extins comuna Ghiroda

07/02/2019 Hotararea nr. 29 privind aprobarea Agendei culturale a Comunei Ghiroda pentru anul 2019 Consiliul Local al comunei Ghiroda

07/02/2019 Hotararea nr. 28 privind încheierea acordului de parteneriat dintre Primăria comunei Ghiroda, Asociația Apis Banatica și Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Rege

07/02/2019 Hotararea nr. 27 privind achitarea sumei de 3.500  lei din bugetul local conform dosar 24595/325/2017

07/02/2019 Hotararea nr. 26 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2018

07/02/2019 Hotararea nr. 25 priv. raportarea excedentului din anul precedent al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, in exercitiul financiar urmator si utilizarea lui “CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECT. DE DEZVOLTARE” pe anul 2019

07/02/2019 Hotararea nr. 24 privind trecerea în domeniul public al comunei Ghiroda a imobilului inventariat în domeniul privat din comuna Ghiroda

07/02/2019 Hotararea nr. 23 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei GHIRODA

07/02/2019 Hotararea nr. 22 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei GHIRODA

07/02/2019 Hotararea nr. 21 privind încheierea contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ghiroda” și a contractului de comodat pentru preluarea în folosință a obiectivelor aparțin

07/02/2019 Hotararea nr. 20 privind aprobarea finanţării proiectului “Amenajarea trotuarei între satele comunei Răculeşti, Raionul Criuleni din Republica Moldova”,

07/02/2019 Hotararea nr. 19 privind aprobarea finanţării proiectului “ Reparatia capitală a Căminului cultural din sat Bălăşeşti, comuna Răculeşti, Raionul Criuleni din Republica Moldova”,

09/01/2019 Hotararea nr. 01 privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2018