Primăria Ghiroda județul Timiș

Anunt concurs

Primăria Comunei Ghiroda organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Casei de Cultură Ghiroda, respectiv:

- Funcție contractuală de execuție: inspector de  specialitate – 2 posturi

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr.46, și va consta în:

-  proba scrisă: 17.12.2018, ora 10.00

-  interviu: maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise a concursului

1. Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs:

          Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

          Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

          Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs  sau în copii legalizate.

2. Data limită/ora/loc pentru  depunerea dosarului de concurs:

          Dosarele de concurs pot fi depuse de către solicitanţi in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Primăriei Ghiroda, Compartimentul Resurse Umane.

          Selectarea dosarelor de concurs va avea loc în termen de maxim două (2) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv până în data de 06.12.2018.

          Rezultatele selectării  dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de selectare a dosarelor, la sediul Primariei comunei Ghiroda, cu menţiunea “Admis “sau “Respins”, respectiv în data de 07.12.2018.

Persoana de contact:  Inspector Resurse Umane  - Toth Delia

                                  Tel: 0256/205201

3. Condiţiile pentru ocuparea postului:

Criterii generale:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- cunoştinţe operare calculator Word, Excell – nivel mediu

- abilităţi foarte bune de comunicare (scrisă, verbală) şi relaţionare

- experiență în activități din domeniul cultură/bibliotecă: minim 5 ani

- capacitate de a lucra în condiţii de stres

- abilităţi de planificare şi organizare a activităţilor

Bibliografie:

1.   Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.   Legea nr. 53/2003 -  privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3.   Legea nr. 477/2004  - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

4.   O.U.G. nr. 189/2008 - privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificarile si completarile ulterioare

5.   O.U.G. nr. 118/2006 - privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare

6.   Ordinul nr. 2.193/2004 - pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale

7.   Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

8.   Legea nr. 334/2002  - privind  legea bibliotecilor, cu modificarile si completarile ulterioare

9.   Ordinul nr. 2.062/2000 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

10. Ordinul nr. 2.069 / 1998 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

Expresia actualizată cu modificările şi completările ulterioare cuprinde toate modificările şi actualizările de la data apariţiei actului normativ în Monitorul Oficial până la data de 01.11.2018.