Primăria Boldur, județul Timiș

Anunț licitație publică

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:: Comuna Boldur, CIF 4357945, loc. Boldur, nr. 176, judeţul Timiș, telefon 0256356947, fax 0356456947, e-mail primariaboldur@gmail.com, persoana de contact: Bucur Florian-Gabriel
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:: Apartament nr. U6, în suprafață de 22 mp, nr. cadastral: CF nr.400653-C1-U6, nr. top.400653-C1-U6, al localității Sinersig, situat în intravilanul localității Sinersig nr.154 A, zona PUZ Sinersig, cu acces la drum, proprietate privată a comunei Boldur, conform HCL nr.79/05.11.2019, HCL nr.93/09.12.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019
3. Informații privind documentația de atribuire:: Se regăsesc în caietul de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: Printr-o cerere scrisă la sediul instituției
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:: Comuna Boldur, nr. 176, județul Timiș
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: Gratuit
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:: 20/12/2019, ora 10:00
4. Informații privind ofertele::
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor:: 31/12/2019, ora 14:00
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, județul Timiș
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:: Un exemplar în plic sigilat
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 06/01/2020, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:: Tribunalului Timiș - Secția de Contencios Administrativ, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, județul Timiș, telefon: 0256/221.990, fax: 0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:: 09/12/2019